تعبیر خواب برق (الکتریسیته و صاعقه)

به گزارش وبلاگ کاتالوگ، با تعبیر خواب برق رفتن، تعبیر خواب قطع شدن برق، تعبیر خواب صاعقه و تعبیر خواب الکتریسیته در مجله اینترنتی خبرنگاران همراه ما باشید.

تعبیر خواب برق (الکتریسیته و صاعقه)

سرویس سرگرمی -دیدن برق و الکتریسیته در رویا اشاره به انرژی و احساسات شما دارد. نمایشی که در رویا می بینید نشان می دهد که آیا از این انرژی یا احساس به طرز ویرانگر استفاده می شود یا سازنده. مثلا در بعضی مواقع هیجان و اضطراب فرد با خستگی مفرط، خویشتن را از پای در می آورد. این همان قدرت خود ویرانگر احساس و غریزه ای است که الکتریسیته در رویا بدان اشاره می کند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب برق و یا صاعقه در قدیم

محمدبن سیرین گوید: برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که دران خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

که برق درخواب بر پنج وجه است.

  1. خزانه دار پادشاه
  2. وعده بد
  3. تندی و سرزنش کردن
  4. رحمت
  5. راه راست

تعبیر خواب الکتریسیته و برق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین.

دیدن برق و الکتریسیته در خواب نشانه چیست؟

مطیعی تهرانی: هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوت اند. کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همیشه نگران و مشوش اند. عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناک اند. خانم ها عموماً از پیری وحشت دارند. همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند. با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید.

تعبیر خواب برق رفتن

اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی بازسازی فیوز هستید خوب است و خواب شما می گوید که وجودی مؤثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده اید نقشی مهم خواهید داشت

تعبیر خواب صاعقه

مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.

منبع: setare.com

به "تعبیر خواب برق (الکتریسیته و صاعقه)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب برق (الکتریسیته و صاعقه)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید